دوره های جدید هفته اول مردادماه

دوره مدلسازی واحد و لوله کشی با PDMS سوم مرداد ساعت 13

دوره طراحی , محاسبات و انتخاب کمپرسورها اول مرداد ساعت 9 صبح

دوره PDMS تکمیلی دوم مرداد ساعت 9 صبح

دوره Safe & Etabs دوم مرداد ساعت 13

دوره Carrier دوم مرداد ساعت 13

دوره Ansys workbench مقدماتی دوم مرداد ساعت 9 صبح

دوره P7 دوم مرداد ساعت 13

/ 0 نظر / 47 بازدید