چهارشنبه هجدهم تیرماه ساعت 17:30دوره Hysys

چهارشنبه هجدهم تیرماه ساعت 17:30 دوره PFD

چهارشنبه هجدهم تیرماه ساعت 17 دوره Pvelit

پنجشنبه نوزدهم تیرماه ساعت 13 دوره مبانی کنترل پروژه